ONDERNEMINGSGEGEVENS

Opticien Piet De Meulemeester

Turnhoutsebaan 244

B-2970 Schilde

Webshop@pietdemeulemeester.be

+32 472 660 227

BE0862.856.867

Fintro BE93 1430 8642 3667 – BIC GEBABEBB

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1     In deze voorwaarden van Opticien Piet De Meulemeester  met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 244 wordt deze verder aangeduid als Opticien Piet De Meulemeester en haar klanten/afnemers/resellers als klant.

1.2     Alle overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen tussen Opticien Piet De Meulemeester en klant zijn aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Opticien Piet De Meulemeester.

1.3     Naast deze algemene voorwaarden kunnen er afhankelijk van specifieke omstandigheden van transacties of werkzaamheden bijkomende bijzondere voorwaarden opgesteld worden. Deze bijkomende voorwaarden maken dan integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.4     Elke klant die bij Opticien Piet De Meulemeester op welke wijze ook aankoopt dan wel een overeenkomst tot herstelling afsluit, dient deze algemene voorwaarden te aanvaarden. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5     Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door Opticien Piet De Meulemeester.

Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van Opticien Piet De Meulemeester te kennen en te aanvaarden. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst.

Artikel 2: Offertes

2.1     Offertes worden steeds vrijblijvend opgemaakt.

2.2     Prijsmededelingen en prijzen op websites zijn geen offerte.

Artikel 3 : Totstandkoming

3.1     Elke overeenkomst wordt steeds schriftelijk aangegaan, en is pas definitief na aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het goed.

Een begin van uitvoering van de overeenkomst, geldt evenzeer als bevestiging.

3.2     Opticien Piet De Meulemeester verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de 48 uur na ontvangst van bestelling, als deze op een werkdag plaatsvindt. Indien de bestelling op een weekenddag of feestdag wordt geplaatst, zal deze de eerstvolgende werkdag verzonden worden.

3.3     Opticien Piet De Meulemeester behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor Opticien Piet De Meulemeester onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Artikel 4: Grafisch materiaal, afbeeldingen en content - Productomschrijving

4.1     Alle afbeeldingen, video’s, technische eigenschappen, omschrijvingen, compatibele artikels of producten en gegevens van deze aard, zijn er om een zo goed mogelijk beeld te geven van het bedoelde product of dienst en geven geenszins het recht of aanleiding om een schadevergoeding en/of ontbinding van de koop te eisen.

4.2     Bovenstaande productomschrijving wordt zo waarheidsgetrouw mogelijk aangeboden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4.3     Alle door Opticien Piet De Meulemeester ontwikkelde informatie in art 4.1 bedoeld blijven eigendom van Opticien Piet De Meulemeester en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd of op enigerlei worden vermenigvuldigd of op enigerlei worden gebruikt.

Artikel 5: Prijsbepalingen

5.1     Alle prijzen op de websites van Opticien Piet De Meulemeester zijn inclusief BTW.  Verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de geafficheerde prijzen.

5.2     Er worden 7,50 € verzendkosten gerekend, voor orders binnen België. Voor alle orders buiten België zal er 18 € verzendkosten aangerekend worden.

5.3     Bepaalde prijzen/aanbiedingen kunnen in de tijd beperkt zijn. Dit wordt dan vermeld bij de prijsweergave.

5.4     Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 6: Verzending

6.1     Tenzij anders overeengekomen bepaalt Opticien Piet De Meulemeester op welke wijze de goederen worden verzonden, conform de prijzen in artikel 5.2.

6.2     Bij verzending naar een adres opgegeven door de klant, is de klant is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de goederen. Bij gebreke daaraan wordt de levering op risico van de klant gestockeerd bij de transporteur of teruggezonden naar Opticien Piet De Meulemeester.

OFWEL

6.1     De bestelling wordt verzonden via bpost. Aan de klant wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Daarin wordt een trackingnummer vermeld zodat de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost.

Artikel 7: Leveringstermijn

7.1     De overeengekomen leveringstermijnen of aanvang/einde der werken worden enkel als inlichting gegeven en verbinden Opticien Piet De Meulemeester niet. Nooit kan vertraging aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige boete of schadevergoeding.

7.2     Indien de leveringstermijn meer dan 3 maanden bedraagt dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, per schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8: Betalingen

8.1     Betaling gebeurt steeds elektronisch via paypal, krediet- of debetkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst.

8.2     Alle betalingen door de klant dienen steeds tot vereffening van de oudste kosten en interesten en facturen, in dien volgorde ook al vermeldt klant een ander factuurnummer bij de referentie van de betaling.

8.3     Herstellingen in garanties of commerciële promoties geven geenszins recht op betalingsuitstel of een gedeeltelijke betaling.

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud

9.1     Zolang er geen volledige betaling is gebeurd van een factuur blijven de goederen en diensten aangerekend op deze factuur eigendom van Opticien Piet De Meulemeester. Volledige betaling omvat ook eventuele interesten en kosten.

9.2     Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van Opticien Piet De Meulemeester de goederen vooraf te vervreemden , te verhuren of te verpanden.

9.3     Goederen of onderdelen daarvan die in herstelling of garantie zijn, worden of blijven eigendom van Opticien Piet De Meulemeester  tot de kant de openstaande vorderingen heeft ingelost.

9.7     Alle risico’s na levering, gene uitgezonderd, o.a. diefstal, bevochtiging, beschadiging, enz. zijn ten laste van de koper, zelfs als deze nog niet betaald zijn.

Artikel 10: Klachten

10.1     De niet-conformiteit of de zichtbare gebreken moeten gemeld worden uiterlijk bij de afhaling of bij de levering en dit op straffe van verval. Klachten welke louter betrekking hebben op de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum aangetekend worden ter kennis gebracht.

Deze klacht dient duidelijk omschreven te worden. Na het verstrijken van deze termijn meent Opticien Piet De Meulemeester haar verplichtingen correct te hebben uitgevoerd en wordt de klant geacht de prestaties / factuur als correct te erkennen.

10.2     Klachten geven de klant nooit het recht de betaling van een factuur op te schorten.

10.3     Indien een klacht door Opticien Piet De Meulemeester gegrond wordt aangenomen dan heeft Opticien Piet De Meulemeester het recht volgende keuze te maken:

10.3.1     De factuur te herzien en de factuur aan te passen

10.3.2     Een evenwaardig alternatief te leveren.

10.3.3     De goederen op de factuur terug te nemen, de overeenkomst te ontbinden en de factuur te crediteren.

10.4    In geval van een klacht dient de klant aan Opticien Piet De Meulemeester de gelegenheid te geven eventuele gebreken te herstellen of een andere oplossing aan te bieden.

10.5     Terugzendingen van goederen gebeurt steeds op rekening en risico van de klant. Opticien Piet De Meulemeester aanvaardt terugzendingen enkel na schriftelijke goedkeuring door Opticien Piet De Meulemeester. Goederen dienen steeds door de klant naar het adres van Opticien Piet De Meulemeester verzonden te worden in originele verpakking en in de staat waarin Opticien Piet De Meulemeester de goederen naar de klant heeft verzonden.

10.6     Herstellingen kunnen niet teruggezonden worden ter creditering. Bij een defect aan een reparatie dient deze opnieuw aangeboden te worden.

Artikel 11: Garantiebepalingen

11.1     Opticien Piet De Meulemeester kiest met zorg en eerbied haar producten uit om deze met een optimale kwaliteit te kunnen aanbieden. Indien er toch problemen zouden zijn dan hanteren wij volgende garantievoorwaarden:

11.2     De wettelijke garantie van 2 jaar geldt bij verkoop van goederen aan consumenten. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de Opticien Piet De Meulemeester zich ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of herstellen. De Opticien Piet De Meulemeester behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

11.3     Door de klant aan Opticien Piet De Meulemeester aangetoonde en aan Opticien Piet De Meulemeester verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden worden voor rekening van Opticien Piet De Meulemeester zo spoedig mogelijk hersteld of indien geen herstel mogelijk is omgeruild voor een ander product.

11.4     Op verbruiksgoederen geldt geen garantie, tenzij schriftelijk overeengekomen.

11.5     De klant dient de goederen welke onder garantie vallen op eigen kosten en risico terug te zenden. De goederen dienen steeds vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur en/of met een correct ingevuld formulier.

11.6     Goederen in garantie worden niet gecrediteerd, tenzij deze niet vervangen of hersteld kunnen worden.

11.7     In volgende gevallen vervalt de garantie:

11.7.1     Het product is verwaarloosd.

11.7.2     Het product is gewijzigd door de klant zelf of een derde.

11.7.3     Een herstelling is door een derde behandeld of gewijzigd.

11.7.4     Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, foutieve aansluiting, montage, fysieke beschadiging, vochtschade of andere externe factoren.

11.7.5     Foutief of verkeerdelijk gebruik van het product.

11.7.6     Bij gebruik van ongeschikte accessoires.

11.7.7     Indien de klant op enige andere onachtzame wijze het product heeft gebruikt, of zelf of door een derde heeft proberen herstellen.

11.7.8     Bij verwijdering van de serienummers

Artikel 12:   Beperking van de aansprakelijkheid

12.1     Opticien Piet De Meulemeester, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke klant of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

12.2     Opticien Pet De Meulemeester is in ieder geval nooit aansprakelijk :

12.2.1     Wegens niet of laattijdige levering.

12.2.2     Voor informatie in documentatie, folders, website, offertes enz..

12.2.3     In geval van overmacht.

12.2.4     Indien de klant zijn product zelf of door een derde laat herstellen, of door onoordeelkundig gebruik.

12.2.5     Voor bedrijfsschadeof daaruit voortvloeiende schade.

12.2.6     Voor schade veroorzaakt door software.

12.2.7     Voor enigerlei vorm van schade door dataverlies.

12.3     De klant zal Opticien Piet De Meulemeester vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Optcien Piet De Meulemeester.

12.4     De in deze opgenomen uitsluitingen ivm beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opticien Piet De Meulemeester

Artikel 13: Overmacht

13.1     Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Opticien Piet De Meulemeester niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Opticien Piet De Meulemeester niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de klant voor Opticien Piet De Meulemeester als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2     Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Opticien Piet De Meulemeester alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Opticien Piet De Meulemeester redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3     Opticien Piet De Meulemeester heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Opticien Piet De Meulemeester is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Opticien Piet De Meulemeester gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Opticien Piet De Meulemeester behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4     Indien uitvoering blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 14: Verzakingsrecht

14.1     Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
14.2     Deze bepaling heeft enkel betrekking op verkopen aan klanten via de website van Opticien Piet De Meulemeester, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen de klant en Opticien Piet De Meulemeester terwijl er sprake is van een “overeenkomst op afstand” overeenkomstig artikel VI 45 ev. Wetboek Economisch Recht. Is dit niet het geval, dan kan de klant zich niet beroepen op deze bepaling.

Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:

14.2.1     De consument zoals gedefinieerd in het Wetboek Economisch Recht

14.2.2     Het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd

14.2.3     Het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken. De verzendkosten voor het terugsturen van het product is voor de klant.

14.3     De klant kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:

14.3.1     Het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, de termijn waarbinnen Opticien Piet De Meulemeester op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door de klant op te geven.

14.3.2     Indien het product reeds in het bezit is van de klant moet de klant het product binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid voor gebruik website

15.1     De website van de Opticien Piet De Meulemeester is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten Opticien Piet De Meulemeester. Opticien Piet De Meulemeester heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

15.2     Opticien Piet De Meulemeester heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

15.3     Opticien Piet De Meulemeester) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Artikel 16 : Bescherming van de privacy

16.1     Opticien Piet De Meulemeester behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

16.2     De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de Opticien Piet De Meulemeester. Hiervoor kan de klant contact opnemen met Opticien Piet De Meulemeester.

Artikel 17:  Intellectuele eigendom

17.1     Alle onderdelen van de site van de Opticien Piet De Meulemeester), inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de Opticien Piet De Meulemeester en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Opticien Piet De Meulemeester, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de Opticien Piet De Meulemeester.

Artikel 18: Betwistingen

18.1     Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van Opticien Piet De Meulemeester is gelegen.

Artikel 19: Niet tevreden over uw aankoop

19.1     Indien de klant niet tevreden is over zijn aankoop kan deze omgeruild worden voor een ander product van minstens hetzelfde bedrag of hoger. Vind de klant geen product naar wens zal de klant voor het aangekocht bedrag een tegoedbon krijgen die 1 jaar na uitschrijven van de tegoedbon geldig is.

Waar enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd is met de Belgische wet blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. De voorwaarden worden op verzoek van koper kosteloos toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen onder “Algemene voorwaarden”.